Update bestemming OBS Heidehoek, december 2016

14 december 2016

Update bestemming OBS Heidehoek in nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Zoals geschreven, hebben de burgemeester, wethouder Smidt en Van Schelven een bezoek gebracht aan Vledderveen. Tijdens het overleg stond uiteraard ook “Bestemming gebouw OBS De Heidehoek ” op de agenda. Ook nu kwam er geen duidelijkheid of het gebouw aan Vledderveen toebehoort of dat het “om niet” wordt verhuurd aan de Kleding- en speelgoedbank Westerveld. Na een discussie is besloten dat PB en het Dorpshuis binnen een week, nogmaals, een brief naar het college en gemeenteraad zou sturen met hierin in het kort de plannen die PB en het Dorpshuis m.b.t. het gebouw hebben. Deze brief is binnen de afgesproken termijn verstuurd en wordt op 10 januari 2017 in de gemeentelijke commissie “Fysiek Domein en Middelen” behandeld.

In de brief wordt uitgelegd waarom wij denken dat het voormalige schoolgebouw aan de bewoners van Vledderveen toebehoort. Als bestemming hebben wij in de brief het volgende aangegeven:

Zoals bekend, bestaat het gebouw uit vier lokalen en een gemeenschappelijke ruimte. PB en het Dorpshuis willen de lokalen 1 jaar “om niet” beheren, waarbij de nutskosten en belastingen, ongeveer E 200,- per maand, voor rekening van PB en het Dorpshuis komen. Daar PB geen inkomsten heeft, willen wij deze kosten “terugverdienen” door één lokaal commercieel te verhuren. Genoemde ruimtes zullen waarschijnlijk als volgt worden bezet.

  1. Het Dorpshuis wil één van die lokalen (de oude winkel) weer bij het Dorpshuis betrekken zoals ook het geval was toen de school nog geopend was. Hierover zijn in het verleden afspraken met de gemeente gemaakt. Deze ruimte zal weer multifunctioneel worden gebruikt voor o.a. yoga, schilderen, internetcafé, ontmoetingsplaats voor de ondernemers en als pop-up voor welke maatschappelijke activiteit dan ook;
  2. Lokaal 2 zal worden bezet door de werkgroep “Zorg voor elkaar”, een werkgroep die voortkomt uit de “Visie 2017-2025 “.  In dit lokaal wil de werkgroep het zogenaamde “Huiskamerproject” starten, een ontmoetingsplaats voor de ouderen van Vledderveen, waar diverse activiteiten zullen plaatsvinden. Tevens kan dit lokaal worden gebruikt als ruimte voor de, later te noemen, mogelijk op te richten “Coöperatie Vledderveen”;
  3. Lokaal 3 zal worden ingericht als repaircafé / werkplaats voor alle inwoners van Vledderveen. Hierbij is “Naobuurschap” de drijfveer;
  4. Lokaal 4 zal voorlopig voor één jaar commercieel verhuurd worden aan kunstenaars/ kunstenaarscollectief die hiervoor, na intensief zoeken, belangstelling hebben getoond. Deze activiteit past goed binnen Vledderveen waar veel kunstenaars woonachtig zijn en er kruisbestuiving kan plaatsvinden;
  5. In de gemeenschappelijke ruimte wil Vledderveen een museum inrichten over de geschiedenis van Vledderveen. Deze interessante geschiedenis past goed bij de mogelijke benoeming van de Maatschappij van Weldadigheid als werelderfgoed, daar Vledderveen een belangrijke band had/heeft met de Maatschappij en andersom;
  6. De tuin en het groen behorende bij de school zal net als nu, worden onderhouden door bewoners van Vledderveen, waarbij tevens wordt gedacht aan het aanleggen van een biologische (dorps)groente/plantentuin.

Mocht het gebouw aan Vledderveen worden toegewezen dan zal in 2017 worden onderzocht of het kosten dekkend beheerd kan worden.

Nu maar afwachten wat de gemeenteraad op 10 januari beslist.