Voor de leden van IJsclub “Nieuw Leven”

11 februari 2024

Beste leden,

Hierbij het vriendelijke verzoek tot betaling van de contributie voor het seizoen oktober 2023 – oktober 2024.

De contributie bedraagt 3,00 euro per lid per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn vrij van contributie.

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL03 RABO 0330161423 op naam van: ijsclub Nieuw Leven.

Wij vragen u bij de betaling de naam van alle ijsclubleden van uw gezin te vermelden, (misschien nogmaals) uw e-mailadres en het seizoen 2023/2024.

Er zijn ook nog leden die hun contributie van het afgelopen seizoen zijn vergeten te betalen.

Bij deze een herinnering.

Wij nodigen u ook uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 20 februari aanstaande. We zien u graag in het Dorpshuis om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Ledenvergadering dinsdag 20 februari 2024

Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis De Heidehoek Vledderveen

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 28 februari 2023 (zie bijlage)
 4. Verslag penningmeester en kascommissie/controle
  Kascontrole: Gerhard v.d. Brink en Janine v.d. Meulen
  Reserve: Henk Koene + nieuwe reserve is vacant
 5. Bestuur IJsvereniging Nieuw Leven
  Aftredend Wim Gevers; niet herkiesbaar
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur voor aanvang van de vergadering.
 6. Verslag werkgroep 100 jaar ijsvereniging
  Werkgroep bestaande uit: Gerhard v.d. Brink, Harry Veldhuizen en Bertha Gevers
 7. Skeelerevenement in Wolvega
 8. Vooruitblik (mogelijke) activiteiten
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Notulen-ledenvergadering-28-feb-2023